Logo-level4-sense-marge

Kit Digital - Factura Electrònica

Amb aquesta solució podràs tenir digitalitzat el flux d’emissió i recepció de les factures dels teus clients i proveïdors, assegurant la digitalització i la securització dels teus processos de negoci.

Funcionalitats i serveis

Factures en format estructurat

Tindràs la possibilitat d’emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar el seu tractament automatitzat.

Factures il·limitades

Podràs emetre i rebre un nombre il·limitat de factures.

Clients il·limitats

Tindràs la capacitat d’enviar factures a un nombre il·limitat de clients.

Productes o serveis il·limitats

Podràs crear un nombre il·limitat de productes i / o serveis facturables dins del catàleg.

Enviament i recepció de factures

La solució implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et possibilitarà enviar i rebre factures electròniques directament, almenys per correu electrònic.

Personalització de factures

Les factures seran personalitzables, incloent la selecció del teu logotip.

Còpies de seguretat periòdiques

Podràs realitzar còpies de seguretat, amb possibilitat d’una periodicitat diària.

1GB d’emmagatzematge / Històric de factures

Tindràs un emmagatzematge d’almenys 1GB per a les factures.

Integració amb altres solucions

La solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.

Control del venciment de les factures

Tindràs un sistema de control del venciment de les factures.

Generació d’un registre de facturació

La solució et permetrà generar un registre de facturació, de forma simultània o immediatament anterior a l’expedició de cada factura.

Emisió de factures verificables

La solució haurà d’habilitar l’emissió de factures, tant en paper com de forma electrònica, que puguin ser verificables amb l’Agència Tributària per part del comprador.

Verificació presencial

La solució haurà de permetre la verificació presencial del registre de facturació per part de les autoritats competents.

Declaració responsable

La solució haurà de disposar d’una declaració responsable per part del fabricant o desenvolupador acreditant que el programari compleix amb la normativa tributària vigent.

Compliment

Podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial Decret 1619/2012, els requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, així com qualsevol normativa d’aplicació.

Percentatges d'execució associats a les fases:
  • Primera: 70%
  • Segona: 30%
Import màxim de l'ajut:
  • 0 < 3 empleats: 1.000€ (inclou 1 usuari)
  • 3 < 9 empleats: 2.000€ (inclou 3 usuaris)
  • 10 < 50 empleats: 2.000€ (inclou 3 usuaris)