Logo-level4-sense-marge

La teva infraestructura és segura?

Auditoria de seguretat

Les nostres auditories de seguretat s’elaboren amb qualsevol classe d’entorns.

Servidors

Analitzem l’exposició de la informació de tots els entorns virtuals i físics.

Equips

És el dia a dia de totes les empreses, on els usuaris treballen tota la informació sigui en local o contra internet. És la principal font d’actuació de les infeccions o pèrdua de dades.

Persones

El factor persona és l’executor de totes les infeccions, és qui atorga permisos i autoritza les infeccions. S’analitza amb detall aquest sector.

Pentesting

El Pentesting consisteix a recollir informació i dades de com els sistemes de seguretat actuen sobre possibles intrusions. Realitzar una operativa de Pentesting, simula i executa aquestes intrusions, permetent a l’empresa conèixer els punts a millorar i els actuals en funcionament.

Determinar Auditoria

Fase per avaluar quin tipus de Pentesting es realitzarà i en quins entorns.

Recollida d'informació

Obtenir els resultats de les diverses proves d'analitzar les vulnerabilitats, fugues d'informació...

Accés al sistema

Amb la informació obtinguda, es planifiquen les actuacions i atacs a realitzar.

Elaboració d'informe

Valorar l'impacte dels atacs, estudiar la situació i generar les recomanacions adients per minimitzar aquests problemes de seguretat.

Disaster Recovery Plan

Disposar d’un pla de DRP ( Disaster Recovery Plan ) és essencial en entorns de caiguda mínima. No és una solució de backup, sinó que és un entorn totalment preparat per poder aixecar tota la informació i tornar l’operativitat a l’empresa .

Motius per recórrer a un sistema DRP

Catàstrofes

Problemes del sistema o equips

Infeccions o atacs

Problemes o manteniments elèctrics

Interrupcions organitzades

files-gfcaf1587d_1920

Pla de còpies de seguretat

Treballem perquè el client disposi d'un pla de còpies de seguretat adient a la criticitat de la informació. Apliquem el sistema 3-2-1 de còpies de seguretat, que consisteix en 3 còpies totals, 2 en serveis separats i una fora de l'empresa.

concept-gfba9c53a6_1920

Pla de recuperació

Tota còpia de seguretat no és vàlida sense una validació periòdica de restauració. Cal verificar que les dades es recuperen correctament i que es treballen amb afinitat contra el sistema de DRP.