Logo-level4-sense-marge

Kit Digital - Gestió de Processos

El principal objectiu d’aquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos del teu negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Funcionalitats i serveis

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball

Tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com ara:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.

 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i la seva normativa de desenvolupament.

 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització de recursos, etc.

 • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviament, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.

 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.

 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.

 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

Es considera solució horitzontal aquella que agrupa o dóna suport a diversos processos de la cadena de valor, mentre que solució vertical és aquella que dóna suport a un únic procés dins de la cadena de valor de la teva pime.

Integració amb diverses plataformes

La solució disposarà d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.

Actualitzable

Accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.

Escalable

Si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.

Compliment

Podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, concretament del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial Decret 1619/2012, així com de qualsevol normativa d’aplicació.

Mòduls individuals

Es podran incorporar nous mòduls individuals, sent aquests els que agrupen o donen suport a un únic subprocés de la cadena de valor de la teva pime, sobre una solució de gestió de processos ja existent. No obstant això, no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. Tampoc podrà ser l’actualització a causa de releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni actualitzacions o millores de versions existents. El nou mòdul individual que s’implanti ha de complir amb tots els requisits establerts en les bases d’aquesta categoria i ha d’ofertar-se a preu de mercat.

Percentatges d'execució associats a les fases:
 • Primera: 70%
 • Segona: 30%
Import màxim de l'ajut:
 • 0 < 3 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
 • 3 < 9 empleats: 3.000€ (inclou 3 usuaris)
 • 10 < 50 empleats: 6.000€ (inclou 10 usuaris)